NEN 3140 PDF

Saturday, May 4, 2019 admin Comments(0)

TenneT (in accordance with the NEN and NEN. standards). The rules and regulations in the booklet entitled. 'Safety Regulations for Working near. The NEN is a Dutch standard for operation of electrical installations - Low voltage. Especially for companies with employees who do not read Dutch we. NEN Safety provisions for low-voltage installations; NEN Operation of electrical installations – Low voltage; NEN Operation of.


Author:KELLIE ESTEYBAR
Language:English, Spanish, French
Country:Denmark
Genre:Lifestyle
Pages:769
Published (Last):25.03.2015
ISBN:468-3-42128-160-2
ePub File Size:15.71 MB
PDF File Size:9.86 MB
Distribution:Free* [*Sign up for free]
Downloads:27525
Uploaded by: PARTHENIA

This standard is applicable to all operation of and work activity on, with, or near electrical installations. These are electrical installations. NEN Operation of electrical installations – Low voltage. — NEN .. Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via. After attending this training a person can be assigned as either Skilled Person ( Dutch: Vakbekwaam Persoon) or Instructed Person (Dutch: Voldoend Onderricht .

Arbodossier - Arbokennisnet ; 2 maart Daarnaast geldt de eis uit de Arbo-wet artikel 3 , dat veiligheid gelijke tred Wijzigingen NEN 4e druk. De praktische invulling van. Arbowetgeving voor de elektrotechniek NEN

En zo nodig trek ik de emotie erbij om dat te motiveren: zelf kun jij daar ook komen te liggen en dan wil je wel dat het allemaal optimaal voor elkaar is. Die dan vaak rake uitspraken doet over de regelgeving aan de ene kant en de maatschappelijke verwachtingen aan de andere kant. Voor de punten die daaruit naar voren komen, hebben fabrikanten vaak al een oplossing. Zo kan het van belang zijn om in bepaalde situaties te kiezen voor bacteriologisch veiligere materialen.

Kunststof kan bijvoorbeeld poreus worden, wat een potentieel besmettingsgevaar betekent.

Verschillende leveranciers hebben hier speciale kunststoffen voor en deze kunnen worden gebruikt in schakelmateriaal voor toepassing in medisch gebruikte ruimten. Ook die moeten vanzelfsprekend een hoog veiligheidsniveau bieden. Om dat te waarborgen, bestaat sinds 30 jaar de internationale norm IEC Van dit document is in maart de 3e druk verschenen en hierin zijn heel wat, soms behoorlijk ingrijpende, wijzigingen doorgevoerd.

Veel medische apparaten voldoen niet aan de CE-richtlijnen. Dat is geen kwaliteitsprobleem maar iets dat inherent is aan hun werking. Het gaat dan om instrumenten die iets doen aan het weefsel en dit ook, noodzakelijk voor hun functioneren, kunnen beschadigen. Daarmee is een CE-markering voor die toestellen meteen uitgesloten. Uiteraard moeten de toestellen wel aan strenge veiligheidseisen voldoen en die zijn vastgelegd in de internationale norm IEC Het gaat hier om een heel ander De toch vaak al gerelateerde eigenschappen veiligheid en prestaties zijn nu gecombineerd.

Dit neemt niet weg dat de apparaten wel degelijk van invloed zijn op het niveau van elektrische veiligheid in een medische omgeving, net zoals reguliere verbruikers in een kantoor of woning. Dit komt in de plaats van de scheiding tussen veiligheid en prestatiegerelateerde kenmerken in de uit stammende 2e druk.

Die definitie sluit ook beter aan op de internationale ISO-omschrijving van de term veiligheid. In de specifieke normen van de IEC serie was al gebleken dat de scheiding uit Nieuwsbrief nen de ernst daarvan wat betreft de mogelijke gevolgen.

Ook in dit opzicht zoekt de IEC aansluiting bij de heersende internationale normen op het gebied van veiligheid. Elektrische eisen IEC hanteert dezelfde klassen Door de huidige opzet zouden die voor een groot deel weer kunnen verdwijnen, al zal dat wel een geleidelijk proces zijn.

Vaak zal het gaan om een combinatie van zaken, zoals minimale meetnauwkeurigheid, maximale lekstroom, gegarandeerde werking van de alarmen, het begrenzingsniveau en de bijbehorende reactiesnelheid. Risico-evaluatie Fabrikanten van medische apparatuur zijn nu verplicht om een risico-evaluatie te doen conform ISO en dan zowel voor enkelvoudige als meervoudige foutcondities. Hier mag van worden afgeweken, mits aantoonbaar is dat dit met een goede reden gebeurt en niet leidt tot een onacceptabel restrisico nadat beschermingsmaatregelen zijn genomen.

Uit die ISO is tevens de definitie van risico overgenomen. Wel is de maximale aardlekstroom verhoogd omdat deze geen direct gevaar vormt. Een aanvulling op de elektrische definities is het begrip aanraakstroom, die de kastlekstroom vervangt.

Hij geldt voor zowel geaarde als ongeaarde delen. De maximale waarde hangt af van de klasse waarin het betreffende apparaat valt. Bij klasse 1 en een onderbroken of anderszins niet-functionerende aarde mag de aanraakstroom even groot zijn als de aardlekstroom. Deze zijn moeilijk brandbaar en bevatten geen halogenen. Daardoor produceren ze veel minder rook die ook veel minder giftig is.

Dat geeft bij ontruimingen een veel grotere kans om aan de brand te ontsnappen. Salland Electronics ontwikkelde de bijbehorende elektronica. Een groot deel van plaatselijke stroomstoringen en aanverwante ongemakken zijn het gevolg van graafwerkzaamheden.

Dat is altijd lastig, of het nu lokale incidenten zijn of meer grootschalige, zoals de recente stroomuitval bij de stations van Rotterdam en Almelo die duizenden treinreizigers trof.

Niet zelden levert het ook riskante situaties op, bijvoorbeeld wanneer een middenspanningskabel het slachtoffer is. En afgezien daarvan zijn er aanzienlijke bedragen mee gemoeid. De directe kosten van de schades worden geschat op ongeveer 80 miljoen per jaar, indirect gaat het om nog eens een kleine miljoen.

Wetgeving Dat foutenpercentage moet naar beneden, vindt het ministerie van Economische Zaken. Het resulteerde vorig jaar in het wetsvoorstel Informatie-uitwisseling 12 Ondergrondse Netten.

De regeling, die deels dit jaar al in moet gaan, verplicht grondroerders om de ligging van kabels en leidingen en informatie over het gebied op te vragen voordat ze ergens aan de slag gaan. In aanvulling daarop zullen ze zelf ook aanvullend onderzoek moeten doen naar de positie van de ondergrondse infrastructuur. Verder dienen ze zorgvuldig te werken en dat geldt ook voor de opdrachtgever. Kabel- en leidingnetbeheerders krijgen meer verantwoordelijkheid.

Zij moeten zorgen voor actuele, volledige en binnen vaste marges nauwkeurige informatie en zijn daar aansprakelijk voor. Op dit moment is informatie-uitwisseling nog vrijwillig.

Dat loopt nu nog via het Klic, het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum, maar in de nieuwe situatie wordt dit een taak van het Kadaster. Nieuwsbrief nen Omdat het overleg in het kader van het wetsvoorstel zeer vruchtbaar bleek, hebben de kabel- en leidingbeheerders van openbare netten in Nederland in het verlengde hiervan onlangs het Platform Netbeheerders opgericht.

3140 pdf nen

In deze koepel zitten EnergieNed, KPN, de Groep Graafrechten van alternatieve telecommunicatieaanbieders, kabelorganisatie Vecai, Velin de vereniging van leidingeigenaren en Vewin de vereniging van waterbedrijven. Het platform is ook aanspreekpunt voor overheidsinstanties en ketenpartners als het gaat om ondergrondse infrastructuur.

Benning-Shopde - Die ganze Vielfalt von Benning

CableTracks Het effectief voorkomen van graafschade is voor een belangrijk deel afhankelijk van nauwkeurige informatie over de locatie van ondergrondse netten en leidingen. Dit is waar CableTracks op inspeelt. Het bedrijf biedt een dienst aan waarbij alle betrokken informatie automatisch wordt geregistreerd.

Dat betreft gegevens als waar en wanneer proefsleuven zijn gegraven, waar kabelzoekers zijn gebruikt en waar grondradar is toegepast. Dit gebeurt met behulp van moderne technieken, zoals GPS voor de positiebepaling, Bluetooth voor de lokale communicatie en GPRS voor het doorsturen van de data.

Pdf nen 3140

That is why the below additional safety requirement is used, which, in brief, reads as follows: -All components of a set-up must be visibly to be checked at a glance earthed using an appropriate clamping screw and, at at least one location, be connected to the earthing of the grid through the parapet or voltage rail.

The implementation is subject to the regulations prescribed by NEN for protective grounds. The said clamping screws must be visibly fitted on the outside of the equipment, casing or frame.

Pdf nen 3140

Socket connections which may come off unintentionally are not allowed. Please note! Mandatory visible earthing does not apply to standard stand-alone equipment which is clearly fed through one mains plug.

3140 pdf nen

Mandatory visible earthing is unrelated to the 'heaviness' of the equipment or the absorbed power. If the earth connection has been replaced with a measuring or equalization earthing, this must be indicated on the equipment using a sticker.

Wire and socket connections pull relief A few simple rules prescribed by NEN on wires and socket connections and how to interpret them in our practical workplaces. Electrical connections between cores and between cores and other parts of the installation may not be exposed to torsion or traction. Guiding principles: Wires may not be longer than 1.

Wires must be cut to size approximately. So no overlength, separately or bundled. If the hanging vertical part of the wire is longer than 1.

Electric safety guidelines

The standard height of wall sockets between 1. If wall sockets have been placed higher than 1.

Always apply pull relief in case of feeding from the ceiling, except if the wire enters the set-up already above 2 metres and pulling relief has been applied there. In case of feeding of a set-up with several wires from a number of wall sockets that are in close proximity of one another, bundling of wires and the application of a single pull relief is allowed. In case of a set-up with several feeder cables for the various parts, the plug s through which the feeding enters should be clear at a glance.

The distribution to the various electrical components through multiple sockets should be logical and clear. All pull reliefs inside the building are of a standard approved type. All the above guidelines relate to semi-permanent set-ups. These regulations do not apply to incidental, short-term use, such as the use of tools or measuring instruments. In that case, the sole criterion is safe equipment double-insulated , proper wires and plugs and avoiding the risk of stumbling and the wires becoming stuck or damaged.

Explanation This means that attention should be paid to traction during the installation of conductors.

Translation of NEN 3140

Traction preferably should be absorbed by the cores. A suitable fixing method also means a proper pull relief. The use of extension cords should be reduced to a minimum. Reference - Subsea 7 - 8 Offshore construction vessels Reference - Van Oord - Stornes - electrical conversion Reference - Wagenborg - Sanaborg and Serkeborg Reference Antarctic supply research vessel Reference Balder lifetime extension Reference Deme Flintstone power management analysis Reference Seaway Heavy Lifting spare parts delivery Founded in Over employees m2 workshop Locations in China, Singapore and the Netherlands.

Receive our newsletter. One moment..